Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Przemyślu

 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, średnio co dwa tygodnie
 • nauka w szkole trwa 2 lub 3 lata, po jej ukończeniu słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego
 • dwuletni cykl kształcenia dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS-u

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia, w którym zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego semestru od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzenia tworząc tym samym semestry z rozszerzonym programem nauczania.

Jak kształcimy?
 • Realizujemy podstawę programową przewidzianą dla kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej
 • Po ukończeniu nauki w szkole słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego
 • W każdym semestrze realizowane są rozszerzone programy nauczania – złożone z dodatkowych 2-4 przedmiotów
Jak długo trwa nauka?
3 lata.
Ile to kosztuje?
Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.
Co po szkole?
Absolwenci liceum mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych.
Jakie przedmioty realizowane są podczas nauki w szkole?
 • Język polski
 • Język angielski
 • Historia
 • Matematyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Fizyka
 • Biologia
 • Chemia
 • Geografia
 • Informatyka
 • Historia i społeczeństwo
 • Podstawy przedsiębiorczości